Shabad Hazaaray

maajh mehlaa 5 cha-upday ghar 1.

mayraa man lochai gur darsan taa-ee.

bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee.

tarikhaa na utrai saaNt na aavai bin darsan sant pi-aaray jee-o. ||1||

ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| rahaa-o.

tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.

chir ho-aa daykhay saaringpaanee.

Dhan so days jahaa tooN vasi-aa mayray sajan meet muraaray jee-o. ||2||

ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur sajan meet muraaray jee-o. ||1|| rahaa-o.

ik gharhee na miltay taa kalijug hotaa.

hun kad milee-ai pari-a tuDh bhagvantaa.

mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray jee-o. ||3||

ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee tis sachay gur darbaaray jee-o. ||1|| rahaa-o.

bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa.

parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa.

sayv karee pal chasaa na vichhurhaa jan naanak daas tumaaray jee-o. ||4||

ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee jan naanak daas tumaaray jee-o. rahaa-o. ||1||8||

 

Dhanaasree mehlaa 1 ghar 1 cha-upday

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.

jee-o darat hai aapnaa kai si-o karee pukaar.

dookh visaaran sayvi-aa sadaa sadaa daataar. ||1||

saahib mayraa neet navaa sadaa sadaa daataar. ||1|| rahaa-o.

an-din saahib sayvee-ai ant chhadaa-ay so-ay.

sun sun mayree kaamnee paar utaaraa ho-ay. ||2||

da-i-aal tayrai naam taraa.

sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o.

sarbaN saachaa ayk hai doojaa naahee ko-ay.

taa kee sayvaa so karay jaa ka-o nadar karay. ||3||

tuDh baajh pi-aaray kayv rahaa.

saa vadi-aa-ee deh jit naam tayray laag rahaaN.

doojaa naahee ko-ay jis aagai pi-aaray jaa-ay kahaa. ||1|| rahaa-o.

sayvee saahib aapnaa avar na jaachaN-o ko-ay.

naanak taa kaa daas hai bind bind chukh chukh ho-ay. ||4||

saahib tayray naam vitahu bind bind chukh chukh ho-ay. ||1|| rahaa-o. ||4||1||

 

tilang mehlaa 1 ghar 3

ik-oNkaar satgur parsaad.

ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay.

mayrai kant na bhaavai cholrhaa pi-aaray ki-o Dhan sayjai jaa-ay. ||1||

haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.

haN-u kurbaanai jaa-o tinaa kai lain jo tayraa naa-o.

lain jo tayraa naa-o tinaa kai haN-u sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o.

kaa-i-aa ranyan jay thee-ai pi-aaray paa-ee-ai naa-o majeeth.

ranyan vaalaa jay ranyai saahib aisaa rang na deeth. ||2||

jin kay cholay rat-rhay pi-aaray kant tinaa kai paas.

Dhoorh tinaa kee jay milai jee kaho naanak kee ardaas. ||3||

aapay saajay aapay rangay aapay nadar karay-i.

naanak kaaman kantai bhaavai aapay hee raavay-ay. ||4||1||3||

tilang mehlaa 1.

i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.

aapnarhai ghar har rango kee na maaneh.

saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.

bhai kee-aa deh salaa-ee-aa nainee bhaav kaa kar seegaaro.

taa sohagan jaanee-ai laagee jaa saho Dharay pi-aaro. ||1||

i-aanee baalee ki-aa karay jaa Dhan kant na bhaavai.

karan palaah karay bahutayray saa Dhan mahal na paavai.

vin karmaa kichh paa-ee-ai naahee jay bahutayraa Dhaavai.

lab lobh ahaNkaar kee maatee maa-i-aa maahi samaanee.

inee baatee saho paa-ee-ai naahee bha-ee kaaman i-aanee. ||2||

jaa-ay puchhahu sohaaganee vaahai kinee baatee saho paa-ee-ai.

jo kichh karay so bhalaa kar maanee-ai hikmat hukam chukhaa-ee-ai.

jaa kai paraym padaarath paa-ee-ai ta-o charnee chit laa-ee-ai.

saho kahai so keejai tan mano deejai aisaa parmal laa-ee-ai.

ayv kaheh sohaaganee bhainay inee baatee saho paa-ee-ai. ||3||

aap gavaa-ee-ai taa saho paa-ee-ai a-or kaisee chaturaa-ee.

saho nadar kar daykhai so din laykhai kaaman na-o niDh paa-ee.

aapnay kant pi-aaree saa sohagan naanak saa sabhraa-ee.

aisay rang raatee sahj kee maatee ahinis bhaa-ay samaanee.

sundar saa-ay saroop bichkhan kahee-ai saa si-aanee. ||4||2||4||

 

soohee mehlaa 1.

ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.

ka-un guroo kai peh deekhi-aa layvaa kai peh mul karaavaa. ||1||

mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa.

tooN jal thal mahee-al bharipur leenaa tooN aapay sarab samaanaa. ||1|| rahaa-o.

man taaraajee chit tulaa tayree sayv saraaf kamaavaa.

ghat hee bheetar so saho tolee in biDh chit rahaavaa. ||2||

aapay kandaa tol taraajee aapay tolanhaaraa.

aapay daykhai aapay boojhai aapay hai vanjaaraa. ||3||

anDhulaa neech jaat pardaysee khin aavai til jaavai.

taa kee sangat naanak rahdaa ki-o kar moorhaa paavai. ||4||2||9||

 

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.

raag bilaaval mehlaa 1 cha-upday ghar 1.

too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.

jo too deh so kahaa su-aamee mai moorakh kahan na jaa-ee. ||1||

tayray gun gaavaa deh bujhaa-ee.

jaisay sach meh raha-o rajaa-ee. ||1|| rahaa-o.

jo kichh ho-aa sabh kichh tujh tay tayree sabh asnaa-ee.

tayraa ant na jaanaa mayray saahib mai anDhulay ki-aa chaturaa-ee. ||2||

ki-aa ha-o kathee kathay kath daykhaa mai akath na kathnaa jaa-ee.

jo tuDh bhaavai so-ee aakhaa til tayree vadi-aa-ee. ||3||

aytay kookar ha-o baygaanaa bha-ukaa is tan taa-ee.

bhagat heen naanak jay ho-igaa taa khasmai naa-o na jaa-ee. ||4||1||

bilaaval mehlaa 1.

man mandar tan vays kalandar ghat hee tirath naavaa.

ayk sabad mayrai paraan basat hai baahurh janam na aavaa. ||1||

man bayDhi-aa da-i-aal saytee mayree maa-ee.

ka-un jaanai peer paraa-ee.

ham naahee chint paraa-ee. ||1|| rahaa-o.

agam agochar alakh apaaraa chintaa karahu hamaaree.

jal thal mahee-al bharipur leenaa ghat ghat jot tumHaaree. ||2||

sikh mat sabh buDh tumHaaree mandir chhaavaa tayray.

tujh bin avar na jaanaa mayray saahibaa gun gaavaa nit tayray. ||3||

jee-a jant sabh saran tumHaaree sarab chint tuDh paasay.

jo tuDh bhaavai so-ee changa ik naanak kee ardaasay. ||4||2||